[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Avda. Diagonal, 442 3º 2º 08037 Barcelona; 93 238 62 00   |   Ronda Maiols, 1 08192 Sant Quirze del Valles; 93 721 15 63

  
 • Constitució de tot tipus de Societats (Civils i Mercantils).
 • Iniciació activitats autònoms i representants de comerç.
 • Assessorament i tramitació de subvencions.
 • Modificacions de Societats Mercantils: Augments de capital, fusions i escissions.
 • Preparació d'estatuts.
 • Convocatòries de juntes.
 • Assistència a juntes de societats i assessorament.
 • Preparació d'actes de juntes generals, ordinàries i extraordinàries.
 • Portar llibre d'actes
 • Certificacions i elevació a públics d'acords.
 • Tramitacions davant el registre mercantil.
 • Legalització del llibre de visites del Ministeri de Treball i Seguretat Social.
 • Informes sobre Prevenció de Riscos Laborals.

  
 Assessorament Mercantil