[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Avda. Diagonal, 442 3º 2º 08037 Barcelona; 93 238 62 00   |   Ronda Maiols, 1 08192 Sant Quirze del Valles; 93 721 15 63
Recursos davant l'Administració d'Hisenda

Presentació de recursos en la via economicoadministrativa, durant el període en què es mantingui en vigor el contracte de serveis.

Sol·licitud de beneficis a l'Administració

Preparació de sol.licituds de beneficis fiscals o econòmics tant a l'Administració central com a la Autonòmica.
S'inclou en els nostres serveis fiscals, la realització de l'Impost sobre la Renda i l'Impost Extraordinari sobre el Patrimoni del client sense cap cost extra.

Tràmits Fiscals
  
 • Declaracions IRPF i IVA, impostos.
 • Assessorament i tràmits fiscals.
 • Legalització d'empreses.
 • Estudi de la seva situació particular i assessorament en matèria d'elecció de sistema de declaració.
 • Mòduls i Estimació Directa.
 • Elaboració de les declaracions i autoliquidació d'impostos.
 • Informes previs a la confecció de declaracions i autoliquidacions.
 • Declaracions de Renda (IRPF) i Patrimoni.
 • Declaracions d'IVA.
 • Declaració operacions amb tercers i intracomunitàries.
 • Retencions i pagaments a compte IRPF.
 • Altes i baixes censals i petició d'etiquetes.
 • Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).
 • Impost de Societats.
 • Assistència, representació i recursos davant la Inspecció Tributària.
 • Estudi sobre beneficis fiscals.
 • Sol·licitud d'ajornament de pagament de les declaracions d'impostos.
Planificació Fiscal

En funció de les operacions previstes a realitzar durant l'exercici, realitzarem la planificació fiscal del conjunt de les operacions, a fi de minimitzar l'import dels impostos a liquidar, buscant aplicar els beneficis fiscals corresponents.

Assessoramient permanent

Resolució verbal o escrita de consultes plantejades per la Societat, mantenint puntualment informada a la mateixa d'aquelles novetats que puguin afectar.
 
Asistència en cas d'inspecció

Brindem assistència en el supòsit d'actuacions inspectores per part del Ministeri d'Hisenda, durant el període que es mantingui en vigor el contracte de serveis.
Confecció de totes les declaracions tributàries segons la legislació vigent, amb la revisió i supervisió de les dades aportades pel client.
 Assessorament Fiscal