[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Avda. Diagonal, 442 3º 2º 08037 Barcelona; 93 238 62 00   |   Ronda Maiols, 1 08192 Sant Quirze del Valles; 93 721 15 63
Confecció de la Comptabilitat/Llibres/Comptes Anuals

Amb els documents aportats pel client, elaborem la comptabilitat pròpiament dita, així com els corresponents llibres oficials i comptes anuals segons la legislació vigent en cada moment.

Presentació de Llibres

Presentació dels llibres i comptes davant el Registre Mercantil o entitat corresponent.

Confecció de l'Impost de Societats

Tenint com a base la informació de la comptabilitat oficial, realitzarem l'estudi detallat de totes les desgravacions i  beneficis que siguin aplicables segons la legislació vigent per a la confecció d'aquest impost.
  
Assessorem al client permanentment sobre cada consulta que tingui sobre la forma més adequada de comptabilitzar cadascuna de les operacions i moviments comptables. Per tal d'incrementar els beneficis en cada exercici, sempre atenent al Pla General Comptable.
 Assessorament Comptable
Actualizació en normes comptables

Presentació de recursos en la via economicoadministrativa,
durant el període en què es mantingui en vigor el contracte de serveis.

Sol·licitud de beneficis a l'Administració

Preparació de sol.licituds de beneficis fiscals o econòmics tant a l'Administració central com a la Autonòmica.

S'inclou en els nostres serveis fiscals, la realització de
l'Impost sobre la Renda i l'Impost Extraordinari sobre el
Patrimoni del client sense cap cost extra.

Tràmits Fiscals
  
 • Declaracions IRPF i IVA, impostos.
 • Assessorament i tràmits fiscals.
 • Legalització d'empreses.
 • Estudi de la seva situació particular i assessorament en matèria d'elecció de sistema de declaració.
 • Mòduls i Estimació Directa.
 • Elaboració de les declaracions i autoliquidació d'impostos.
 • Informes previs a la confecció de declaracions i autoliquidacions.
 • Declaracions de Renda (IRPF) i Patrimoni.
 • Declaracions d'IVA.
 • Declaració operacions amb tercers i intracomunitàries.
 • Retencions i pagaments a compte IRPF.
 • Altes i baixes censals i petició d'etiquetes.
 • Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).
 • Impost de Societats.
 • Assistència, representació i recursos davant la Inspecció Tributària.
 • Estudi sobre beneficis fiscals.
 • Sol.licitud d'ajornament de pagament de les declaracions d'impostos.