[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Avda. Diagonal, 442 3º 2º 08037 Barcelona; 93 238 62 00   |   Ronda Maiols, 1 08192 Sant Quirze del Valles; 93 721 15 63

1.-  Tant per a l'empresa que se subscrigui a la iguala, com per a empreses del grup associades, com per als seus administradors i socis principals, així com per als seus familiars directes que constitueixin el nucli familiar de dependència econòmica.

2.- Si, a més del simple assessorament o dictamen verbal, i a excepció d'escrits no complexos (per exemple, requeriments simples de compliment de contractes u obligacions a part contrària o intents de transacció extrajudicial simples) que eventualment poguessin confeccionar al client sense cap contraprestació d'acord amb els paràgrafs anterios, el client o els seus familiars decidissin encarregar completament la continuació de l'assumpte al despatx, se li efectuarà una reducció del 50% dels honoraris habituals del despatx en aquest concret tipus d'assumpte o, per analogia, els criteris orientadors en matèria d'honoraris professionals aprovats pel Col·legi d'Advocats de Barcelona.

3.- Com a contraprestació addicional, als clients de iguala i als seus familiars, en cas de reclamacions judicials, no sel's cobraran provisions de fons en relació a aquests assumptes.

4.- La possibilitat de desistir del present contrate de forma unilateral per qualsevol de les parts únicament mitjançant un mes de preavís.


L'import de la quota mensual és de 190 € + IVA

Es podrà accedir-hi a aquesta quota si prèviament o simultàniament es contracta qualsevol servei d'Assessoria (fiscal, comptable, laboral) adaptant-nos a totes les propostes.

Assessorament preferencial tant telefònicament com a través de correu electrònic i de la nostra intranet específica per als clients de iguala, en què mantenir activa la comunicació amb els mateixos i poder respondre a les seves necessitats sense l'inconvenient, llevat que es consideri necessari, que desplacin al despatx per formular les seves consultes i resoldre els seus problemes. Tanmateix, cal destacar que, sobretot en els caos complexos, és convenient el contacte i entrevista perosnal amb el client per a una millor compresió de l'assumpte pel Lletrat assignat a l'assumpte.

Servei d'informació  -mitjançant els nostres butlletins informatius -, pel qual es comuniquen i comenten tots aquells canvis legislatius o reglamentaris i aquelles novetats que puguin afectar (incloent la relació de convenis col·lectius d'àmbit estatal, autonòmic i provincial que mensualment es publiquen).  

Assessorament en matèria d'investigació privada per a la realització d'informes comercials o patrimonials, controls sobre treballadors en període de baixa, representants sindicals, localitzacions, investigacions matriomnials, etc.

Assessorament per a la correcta obtenció d'informes i peritatges tècnics en qualsevol matèria.

  
Asumptes penals de tot tipus, denúncies en supòsits de delicte contra els drets dels treballadors, denúncies dirigides a l'empresa o als seus representants o dependents per delictes contra la seguretat i salut en el treball.
Prevenció de riscos laborals amb rellevància juridicopenal. Delictes societaris, Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, Pretensions davant de tercers, que ultrapassin l'àmbit civil i puguin ser incardinadables en l'espera de delictes econòmics: aixecament de béns, estafa. Judicis de faltes per accidents de circulació...;

  
Assumptes en l'àmbit administratiu/contenciós-administratiu, Revisió d'actes administratius, reclamacions per responsabilidad patrimonial per accidents i danys a la via pública.
Assessorament en la incoació d'expedients sancionadors, per exemple en matèria de Sanitat, compliment de les ordenances municipals en matèria d'horaris, d'ús de la via pública, etc., Mitjançant l'examen dels fets configuradors de la suposada infracció, del seguiment del procedimient legalment establert per a la seva incoació i imposició, si s'escau, de la sanció.
Escrits d'al·legacions en expedients iniciats a instància de l'interessat o de la mateixa Administració, llevat urbanisme...;


  
Assumptes civils relatius a contractes i altres documents: negociació, confecció i seguiment de tot tipus de contractes civils, a títol enunciatiu: compravenda, arrendaments, opció de compra, promesa de compravenda, arres, permuta, cessió de drets, fidúcies, préstecs, comodat, arrendament d'obra o serveis, contractes atípics, hipoteques.
Protecció com a consumidor o usuari de productes i serveis.
Negociacions amb entitas financeres, reclamacions davant el Banc d'Espanya, processos contra entitats financeres, processos de morositat.
Processos d'arrendament i protecció en general de drets relatius a immobles i propietat horitzontal. Dret de Família, Accidents de circulació i reclamació civil a asseguradores per responsabilitat contractual i extracontractual, resolució i compliment d'obligacions i contractes civils (compravendes, arrendaments, vicis de construcció, etc.), Testaments i herències...;

  
Assumptes mercantils relatius a contractes mercantils i bancaris, formulació d'esmenes als contractes proposats al client per part de tercers, i redacció de contractes propis, supervisió i assessorament relatiu a instruments de pagament i finançament com ara lletres de canvi, xecs, pagarés, pòlisses de crèdit, pòlisses descompte d'efectes... etc.

Assessorament en matèria de dret de la competència (Llei de Defensa de la Competència i la Llei de competència deslleial). Assessorament en matèria de suspensió de pagaments quitament i espera, concurs de creditors i fallides.

  
Accés Gratuït a altres Serveis
Afers Penals
Afers Administratius/Contenciós
Afers Civils
Afers Mercantils
Afers Laborals
Asuntos laborales, Planificación general de los recursos humanos de la organización, Condiciones contractuales de las relaciones laborales de la organización -retribución, jornada, horario, etc-, Asesoramiento y representación en negociaciones colectivas y antes la Autoridad Laboral e Inspección de Trabajo, despidos y sanciones disciplinarias.

En general, apoyo permanente al Departamento o Area de Gestión de Recursos Humanos de la organización -de existir- o con aquél responsable que la organización indique....;

  
Assessorament o dictamen verbal i la confecció d'escrits simples extrajudicials que no requereixin una complexa redacció, en MATÈRIES LABORALS, DE SEGURETAT SOCIAL, MERCANTIL-COMERCIAL, CIVILS, PENALS, ADMINISTRATIVES/ CONTENCIÓS-ADMINISTRATIVES.
 Assessorament Jurídic